Co nowego?

Poniżej zamieszczamy changelog dla najnowszych aktualizacji MMS w podziale na odpowiednie moduły aplikacji. W celu zapoznania się z listą zmian rozwiń wybraną wersję.

+ MMS 2.6.2.1 (18.10.2022)

 • EBOK: Wniosek o nieprzedłużanie umowy na okres nieokreślony możliwy będzie do złożenie min 7 dni przed końcem umowy.
 • FINANSE: Zablokowano możliwość dodawania dokumentów finansowych klientom zarchiwizowanym.
 • UMOWY: Na liście aneksów dodano informację o serii umowy, której aneks dotyczy.
 • UMOWY: Na aneksie, na liście zmienianych usług dodany został numer telefonu VoIP / MVNO, który był przydzielony do danej usługi. Zmiana dotyczy tylko nowo wypisywanych aneksów.
 • UMOWY: Na liście zgód marketingowych dodana została kolumna z domyślnym rabatem za daną zgodę.
 • UMOWY: Dodane zostały parametry {KLIENT_RABAT_ZGODA_ID,} – kwota udzielonego rabatu za udzielenie zgody o danym ID (parametr po przecinku).
 • UMOWY: Dodany został parametr {KLIENT_RABAT_PROGRAM_LOJALNOSCIOWY} – kwota udzielonego rabatu za udział w programie lojalnościowym.
 • KLIENCI: W programie lojalnościowym na liście klientów została dodana kolumna `rabat` – zsumowana wartość rabatów na umowach klienta jakie będą dodane/cofnięte na planach płatności po dodaniu/usunięciu klienta z programu lojalnościowego.
 • FINANSE: Jeżeli zostały przyznane rabaty za zgody marketingowe będą one automatycznie dodawane do planów płatności, jeśli dany klient ma wyrażoną daną zgodę. W przypadku kilku usług na różne stawki VAT na umowie rabat będzie dodany proporcjonalnie według stawek VAT.
 • FINANSE: Jeżeli na umowie został przyznany rabat za udział w programie lojalnościowym oraz klient został dodany do programu lojalnościowego to na planach płatności będzie dodany rabat proporcjonalnie do stawek VAT na usługach umowy.
 • KORESPONDENCJA: Dodana opcja tworzenia zdarzeń do automatycznej korespondencji email / sms z klientami: – dane konta eBok – nowa umowa / aneks – przypomnienie o wygaśnięciu umowy – dodane opcje konfiguracji ilości dni przed zakończeniem umowy oraz typu klienta (indywidualny / biznesowy) do którego powiadomienia mają być wysyłane – aktywacja umowy – zamknięcie zlecenia serwisowego – wysłanie PIN do potwierdzenia dokumentu w eBok – rozliczenie wpłaty – przypomnienie o terminie faktury
 • KORESPONDENCJA: Nowy parametr na szablonach {saldo_status} – zwraca nadpłata / niedopłata
 • KLIENCI: Na karcie klienta dodana możliwość odfiltrowania umów usuniętych (domyślnie usunięte nie będą pokazywane).
 • ZLECENIA SERWISOWE: Klient z aktywnym zleceniem serwisowym nie będzie już przenoszony automatycznie do archiwum po rozwiązaniu umowy. Do archiwum trafi dopiero po zamknięciu zlecenia, warunek z nieujemnym saldem pozostaje bez zmian.

+ MMS 2.6.2

 • FINANSE: Dla pliku JPK z fakturami FP dodana została pozycja TypDokumentu=RO z podsumowaniem zafiskalizowanej kwoty.
 • FINANSE: Przy windykacji na liście klientów do ostrzeżenia nie będą już pokazywani wszyscy klienci, a jedynie osoby z zaległościami wg filtra.
 • OGÓLNE: Przy wysyłaniu e-maili dodany został nagłówek `Date:`.
 • MVNO: Czas kwarantanny usuniętego numeru zwiększony z 6 do 12 miesięcy.
 • MVNO: Dodana opcja zmiany numeru konta MVNO.
 • PLICBD (VOIP i MVNO): Dla zdarzeń E12 domyślna data zdarzenia będzie ustawiana na 1 dzień przed planowanym przeniesieniem numeru. Do tej daty będzie możliwość anulowania wysyłki zdarzenia do PLICBD.
 • IPTV: Podczas importowania pakietów poprawiono automatyczne dodawanie nowych pakietów dodatkowych, multiroom i PPV do aktywnych taryf.
 • IPTV: W widoku STB dodana została informacja o powiązanej umowie.
 • EBOK v3: Dodana obsługa nowej wersji EBOK 3.0 opartego o REST API – dodany wybór uprawnień (pokazywanych boksów) dla nowego EBOK.

+ MMS 2.6.1 (17.02.2022)

Bugfix 2.6.0.1 (poprawki ogólne):

 • IPTV: Po ręcznej edycji / usunięciu pakietów plany płatności będą automatycznie przegenerowywane, zmiana ceny odnotuje się w historii klienta.
 • WYSZUKIWANIE: Poprawione wyszukiwanie globalne zawierające kilka słów.
 • FINANSE: Dostosowany schemat JPK do aktualnie obowiązującej wersji 1.0E – usunięcie tagów MPP, SW, EE. Dodana obsługa elementów: WSTO_EE, IED, w części z deklaracją: P_540, P_560, P_660.
 • FINANSE: W plikach JPK dla każdej faktury klienta indywidualnego bez NIP ustawiany będzie jako FP, zgodnie z interpretacją US z 19.04.
 • EBOK: Po wysłaniu wniosku przez eBOK klient automatycznie otrzyma e-mail z potwierdzeniem wysłania korespondencji (jeśli w karcie klienta email został podany).
 • VOIP-PLICBD: Przypisywanie zdarzeń przychodzących z PLICBD do partnera, jeśli dana sprawa jest już u tego partnera (poprawiony błąd kiedy E06 przychodziło do firmy głównej, bo sprawa została rozpoczęta z poziomu partnera, ale bez utworzenia konta VoIP).
 • UMOWY: Poprawiono zapisywanie taryfy nadrzędnej podczas zatwierdzania umowy / aneksu.
 • UMOWY: Aneksy do podpisania w Ebok będą automatycznie usuwane po 30 dniach lub przekroczeniu daty planowanej aktywacji (obecnie usuwane były usuwane zawsze dopiero po 30 dniach).

Bugfix 2.6.0.2:

 • FINANSE: W konfiguracji JPK dodano opcję czy w tagu ustawiać wartość FP dla faktur fiskalizowanych klientów indywidualnych bez NIP.

2.6.1

 • LOKALIZACJE: Na formularzu edycji lokalizacji została dodana flaga BSA.
 • LOKALIZACJE: Dodany został import i eksport do CSV lokalizacji według filtra.
 • ADRESY IP: Dodany zbiorczy raport bilingu PPPoE, umożliwiający monitoring rozłączonych sesji, z wyszczególnieniem lokalizacji usługi oraz informacją czy klient ma dodane końcówki GPON.
 • ADRESY IP: Dodane przeglądanie logów z t-routera.
 • ROUTERY: Dodane opcje konfiguracji bazy danych ze zbieranymi logami.
 • GPON: Dodana możliwość przypisania ONU do elementu paszportyzacji typu 'splitter’.
 • GPON: Na liście ONU odczytanych z SNMP dodany został adres lokalizacji. Przy zaznaczonych danych diagnostycznych ONU z mocą poniżej -27 będą listowane jako pierwsze.
 • UMOWY: Jeśli w szablonie umowy nie będzie parametru {KLIENT_EMAIL_EDOKUMENTY} to adres e-mail do wysyłki dokumentów elektronicznych zostanie skopiowany z adresu e-mail do korespondencji.
 • UMOWY: Jeśli w szablonie umowy nie będzie parametrów {KLIENT_ZGODA_EDOKUMENTY_FAKTURY} / {KLIENT_ZGODA_EDOKUMENTY_UMOWY} / {KLIENT_ZGODA_EDOKUMENTY_WEZWANIA} to wartość zostanie skopiowana z danych klienta (poprawienie błędu, powodującego że w przypadku braku parametru ustawiała się domyślna wartość – dostarczanie dokumentu w formie papierowej).
 • UMOWY: Podpisanie aneksu będzie resetować flagę wysłanych maili z powiadomieniem o kończącej się umowie.
 • FINANSE: Podsumowanie na liście faktur będzie uwzględniać także filtr rozliczona / do rozliczenia.
 • IPTV: Poprawiony błąd przy aktywacji konta dla klientów, którym zmieniło się nazwisko od czasu pierwszej aktywacji w systemie Metroportu (błąd Taki klient już istnieje).
 • IPTV: Poprawiony błąd z planami płatności do wielokrotnych promocji dla pakietów IPTV – nie uwzględniany był częściowy plan jeśli w 1 miesiącu kończyła się pierwsza promocja i zaczynała kolejna.
 • IPTV: Poprawiony błąd z aktualizacją danych konta klienta w systemie dostawcy.
 • KORESPONDENCJA: Dodano konfigurację szablonu korespondencji dla przypomnienia o wygasającej umowie. Dostępne parametry w szablonie: {contract_number}, {contract_date}, {expire_days}, {firm_phone}, {url_ebok}

+ MMS 2.6.0

Bugfix 2.5.2.1 (poprawki ogólne):

 • FINANSE: Poprawiony błąd: przy kolejnym wygenerowaniu pliku JPK w danym miesiącu nie usuwał się poprzedni plik i powstawały duplikaty.
 • FINANSE: W pliku XML eksportu faktur do księgowości dla programu Optima dodano eksport kategorii JPK oraz status flagi MPP.
 • FINANSE: W generowanych plikach JPK usunięte opcjonalne, puste lub zerowe elementy (np. KodKrajuNadaniaTIN, czy MPP jeśli nie zaznaczone na formularzu). Poprawiona została też kolejność elementów.
 • RAPORTY: Dostosowany plik eksportu TransGUS.
 • KLIENCI: Poprawiony błąd z automatycznym przenoszeniem do archiwum klientów z umową jako odbiorca usług.
 • KLIENCI: Klienci z flagą dostawcy ze statusem nieaktywni i nieujemnym saldem nie będą już automatycznie przenoszeni do archiwum.
 • EBOK: Usunięta możliwość podglądu usuniętych umów i aneksów w eBOK.

2.6.0

 • KLIENCI: Do warunku unikalności klienta dodano typ indywidualny / firma – teraz będzie można dodać 2 karty klienta na te same dane – jako klient indywidualny i działalność gospodarcza.
 • MVNO: Poprawiony błąd uniemożliwiający edycję pakietu, którego minuty / MB zostały częściowo wykorzystane.
 • MVNO: Dodana obsługa pakietów darmowych wiadomości MMS.
 • UMOWY: Dodana obsługa promocji wielopoziomowych na umowach i aneksach.
 • UMOWY: Podczas tworzenia aneksu będą kopiowane aktualne promocje, które jeszcze nie wygasły.
 • UMOWY: W konfiguracji szablonu umowy i aneksu została dodana opcja sposobu wyliczania ulgi – od podstawowego abonamentu na umowie lub od ceny z definicji taryfy lub wartość własna (pole tekstowe do wpisania ulgi, bez jej automatycznego wyliczania).
 • UMOWY: Do szablonów umów zostały dodane parametry podające wysokość ulgi na podstawie promocji: {UMOWA_PLATNOSCI_ULGA} i {UMOWA_PLATNOSCI_ULGA_SLOWNIE}
 • UMOWY: Do szablonów aneksów zostały dodane parametry podające wysokość ulgi na podstawie promocji: {ANEKS_PLATNOSCI_ULGA} i {ANEKS_PLATNOSCI_ULGA_SLOWNIE}
 • UMOWY: Dodane parametry pozwalające powiększyć wartość udzielonej ulgi, np za zakup sprzętu: {UMOWA_PLATNOSCI_ULGA_DODATKOWO} i {ANEKS_PLATNOSCI_ULGA_DODATKOWO}. Wartość ta będzie uwzględniana w kwocie pokazywanej przy zrywaniu umowy.
 • UMOWY: Podczas zrywania umowy wyświetlane zapisane aktualne wartości ulgi. Domyślna kwota za zerwanie umowy będzie wyliczana na podstawie tej ulgi i pozostałego okresu umowy.
 • UMOWY: Dodany parametr {MIEJSCE_PODPISANIA} – w siedzibie firmy / poza siedzibą.
 • UMOWY: Dodana możliwość fizycznego usuwania z bazy umów i aneksów z flagą usunięte
 • UMOWY: Dodany wydruk podsumowania aktualnej oferty dla umowy.
 • UMOWY: Dodane powiadamianie e-mail klienta z przypomnieniem o kończącej się umowie, wysyłane 60, 30 i 7 dni przed datą wygaśnięcia lub przejścia umowy na czas nieokreślony. W mailu podany będzie numer telefonu do kontaktu pobrany z Konfiguracja -> Dane firmy oraz link do e-bok Moje umowy, jeśli strona ta została odblokowana dla klientów w e-bok.
 • UMOWY: Na wydrukach umów i aneksów potwierdzanych przez SMS dodano informację o potwierdzeniu ich przez klienta wraz z datą potwierdzenia.
 • FINANSE: Przy wysyłce faktur na email została dodana opcja dodaj załącznik z fakturą w formacie PDF.
 • ROUTERY: Dodany typ routera trouter.
 • RAPORTY: Do raportu pod ulotki została dodana kolumna GPON.
 • VOIP: Została dodana obsługa komunikatów PLICBD: E29 i E30.
 • SMS: Została dodana możliwość ręcznego wysłania do klienta wiadomości SMS z szablonem podstawowego (z umowy) hasła do e-BOK.
 • CRON: Zmniejszenie ilości zapisów do bazy danych (flaga aktywności crona).
 • Dostosowanie bazy do współpracy z API MMS 3.0
 • EBOK: Usunięcie powiazań ze starą bazą eBOK.
 • EBOK: Dodana możliwość składania wniosków przez klientów w EBOK:
  • zerwanie umowy – wraz z informacją o zwrocie przyznanej ulgi z tytułu udzielonych promocji,
  • nieprzedłużanie umowy na czas nieokreślony po okresie umowy,
  • odstąpienie od umowy zawartej na odległość,
  • cofnięcie zerwania umowy
   Wniosek zapisywany jest jako korespondencja w MMS.
 • EBOK: Dodana możliwość anulowania wniosku o zerwanie umowy.
 • Konfiguracja – EBOK: W uprawnieniach dodane opcje dla wniosków w eBOK. Dodana opcja wyboru pozycji struktury firmy do obsługi wniosków eBOK – będą się pojawiały w korespondencji MMS operatorów z wybranego działu.
 • Konfiguracja – EBOK: Dodana opcja określająca maksymalną ilość dni po aktywacji umowy, w ciągu których możliwe jest odstąpienie od umowy zawartej na odległość (podpisana przez sms lub z parametrem {MIEJSCE_PODPISANIA} ustawionym na poza siedzibą).
 • Konfiguracja – Zadania automatyczne – dla zadania wystawianie faktur dodany parametr grupa klientów.
 • Konfiguracja – Zadania automatyczne – dla zadania wysyłanie faktur na e-mail dodane parametry dodaj załącznik z fakturą w formacie PDF oraz grupa klientów.

+ MMS 2.5.2

Bugfix 2.5.2.1

 • zaktualizowany format raportu TransGUS (wg schematu na 2021 rok)

Bugfix 2.5.1.1 (poprawki ogólne):

 • KONFIGURACJA: W narzędziach zaktualizowanie funkcji importu przedsiębiorców telekomunikacyjnych do nowego szablonu pliku z UKE.
 • UMOWY: Podczas pobierania danych klienta do nowej umowy pobierane będą aktualnie wybrane formy dostarczania dokumentów (papierowo / elektronicznie).
 • UMOWY: W konfiguracji szablony umowy parametry {KLIENT_ZGODA_EDOKUMENTY_*} będą wymagać aby parametr {KLIENT_EMAIL_EDOKUMENTY} był również podany – adres email musi być podany dla dostarczania dokumentów w formie elektronicznej.
 • SMS: Jeśli nie udało się wysłać wiadomości do historii zostanie dodany rekord ze statusem błąd. Po windykacji za ilością niewysłanych SMS pojawi się komunikat z błędem czemu te wiadomości zostały odrzucone.
 • SMS: Podczas wysyłki z numeru telefonu usuwane będą znaki spacji, myślnika oraz kropki, które powodowały błąd podczas wysyłania SMS.
 • EBOK: Poprawiony błąd z aktywacją pakietów IPTV poprzez eBOK.

2.5.2

 • FINANSE: Na formularzu faktury został dodany przełącznik Mechanizm podzielonej płatności. Po zaznaczeniu na wydruku faktury pod numerem konta bankowego będzie pojawiał się tekst „Art 106e, ust.1, pkt.18a ustawy o Vat: Mechanizm podzielonej płatnosci”.
 • FINANSE: Kategorie faktur zostały rozbudowane o pola:
  • typ klienta (wszyscy / firmowi / indywidualni) – kategoria będzie mogła być dodana tylko do klientów danego typu
  • kategoria domyślna – dodana opcja Tylko podczas fakturowania usług z planów płatności – po zaznaczeniu tej opcji ta kategoria nie będzie dodawana podczas wystawiania pojedynczej faktury, a tylko podczas zbiorczego fakturowania z planów płatności.
 • FINANSE: Dodana możliwość zbiorczego dodania / usunięcia kategorii dla faktur według filtra.
 • FINANSE: Zmiana kategorii faktury będzie mogła zostać wykonana dla faktur zatwierdzonych – nie będzie konieczne cofnięcie jej do bufora.
 • FINANSE: Na liście faktur filtr Klient filtrować będzie według typu klienta zapisanego na fakturze a nie obecnego (np jeśli aneks danych zmienił typ klienta z indywidualnego na firmowy – faktury historyczne będą odfiltrowane z typem indywidualny).
 • FINANSE: Na liście faktur dodany został filtr Kategoria faktury.
 • FINANSE: Dostosowanie wersji generowanego pliku JPK do aktualnie obowiązującej od 1/10/2020 roku.
 • UWAGA! Przed wygenerowaniem JPK należy zmienić konfigurację JPK w module Konfigracja -> Finanse. Zmianie uległy pola „K_” dla sekcji „Kody pozycji dla faktur zakupów” na K_40-K_43 (poprzednio K_45-K_48)
 • KORESPONDENCJA: Do szablonów e-mail dodane parametry:
  • login klienta do eBOK: {ebok_login},
  • lista numerów umów i aneksów typu SMS oczekująca na podpisanie: {dokumenty_do_podpisu}
 • FINANSE: Dodanie możliwości złożenia korekty JPK.
 • FINANSE: Klient nieaktywny (bez żadnej umowy aktywnej lub w przygotowaniu) po zmianie salda na >=0 (np po dodaniu / zaimportowaniu wpłaty) zostanie automatycznie przeniesiony do archiwum.
  Przy zbiorczym przeliczaniu sald wszyscy klienci nieaktywni z usuniętą umową zostaną automatycznie przeniesieni do archiwum.
 • KLIENCI: W karcie klienta zostało dodane pole Kategoria faktur – do wszystkich faktur tego klienta będzie dodawana wybrana kategoria (np TP dla podmiotów powiązanych).
 • SIECI IP: Dodane zostało pole NAT Policy przy dodawaniu / edycji sieci IP (Uwaga: w celu poprawnego działania funkcji wymagana jest wersja mms-radius >= 3.1.0)
 • GPON / TR069: W profilu konfiguracji po dodaniu parametru z domyślną wartością zostanie on dodany do wszystkich urządzeń z tym profilem.
 • TR069: W konfiguracji serwera ACS dodane zostało pole adres URL dla urządzeń klienckich.
 • ZLECENIA SERWISOWE: Domyślnie zlecenia z nowymi wpisami dla operatora listowane będą jako pierwsze. Sortowanie po kolumnie Opis z ostatnim wpisem w historii posortuje listę zleceń według daty ostatniego wpisu.
 • UMOWY / ANEKSY: W szablonach dodany został nowy typ aktywacji
  • poprzez SMS wysłanego przez klienta z kodem aktywacji umowy / aneksu.
 • UMOWY / ANEKSY: W szablonach dodany został nowy typ aktywacji:
  • poprzez SMS wysłanego przez klienta z kodem aktywacji umowy / aneksu.
 • EBOK:
  • Dodana strona do potwierdzenia umowy / aneksu przez SMS.
  • Dodana strona do potwierdzenia umowy / aneksu przez SMS.
 • SMS: Do szablonów SMS dodane parametry:
  • login klienta do eBOK: {ebok_login},
  • pierwsze hasło z umowy do zalogowania w eBOK: {ebok_haslo1},
  • lista numerów umów i aneksów typu SMS oczekująca na podpisanie: {dokumenty_do_podpisu}
  • losowy ciąg liczb (do szablonu z podpisaniem umowy / aneksu): {pin}

+ MMS 2.5.1

Bugfix 2.5.0.1 (poprawki ogólne)

 • IPTV, MVNO: Poprawiony błąd – przy dłuższym czasie wykonywania cronów wygasała sesja z połączeniem do systemu Metroportu i dalsze operacje nie wykonywały się.
 • EBOK: Przycisk Wydrukuj blankiet wpłaty dla faktury nie działał.
 • FINANSE: Zapisanie korekty faktury usuwało flagę Płatnik dla Odbiorcy.

2.5.1

 • GPON: Dodana opcja rebootu wszystkich ONU przypisanych do OLT. Po wybraniu w filtrze portu OLT reboot lub COA zostaną wykonane dla ONU przypisanych do tego portu.
 • KLIENCI: W wyszukiwaniu zaawansowanym dodano możliwość szukania po adresie email do wysyłki dokumentów w formie elektronicznej.
 • FINANSE: W cronie będą automatycznie tworzone raporty kasowe i bankowe na kolejne okresy, na okres taki sam jak poprzedni.
 • FINANSE: Podczas fakturowania planów płatności znak + nie będzie usuwany z nazwy usług.
 • FINANSE: W konfiguracji dodano tworzenie, edycję i usuwanie kategorii faktur. Kategorię będzie można powiązać z kategorią plików JPK kolejnej wersji.
 • FINANSE: Do formularza faktury dodany został wybór kategorii faktury.
 • FINANSE: Na liście faktur dodana możliwość filtrowania po kategorii faktury.
 • IPTV: Pakiety PPV będą automatycznie dodawane do taryf podczas synchronizacji, dla dostawcy Metroport będzie to robione automatycznie w cronie dziennym.
 • SMS: Dla bramki SMS został dodany dostawca Metroport.

+ MMS 2.5.0

Bugfix 2.4.9.1 (poprawki ogólne)

 • DOMENY: Poprawiony błąd – generowanie rekordów PTR dla RevDNS nie zawierały wartości ttl.
 • TERYT: Naprawiono możliwość dodania budynku bez ulicy przypisanego do miejscowości z ulicami.
 • VOIP: Poprawiony błąd – przy imporcie pliku NKA nie dodawały się wpisy dla gmin z tą samą nazwą ale innym rodzajem (gmina miejska / wiejska).
 • FINANSE: Poprawiony błąd – plany płatności w modelu nabywca-odbiorca generowane były bez połączenia do odbiorcy – przez co wystawiane faktury też nie były dołączane do odbiorcy.
 • FINANSE: Poprawiony błąd – dla zerwanych umów z kilkoma usługami z tej samej grupy usług plan płatności za ostatni miesiąc zawierał opłaty tylko dla pierwszej usługi z danej grupy.
 • FINANSE: Poprawiony błąd – przy wysyłce faktur na e-mail nie załączał się obrazek z druczkiem do wpłat.
 • MVNO: Dostosowanie systemu do zmian w sposobie wyliczania wartości FUP.
 • IPTV: Poprawione pobieranie nazwy modelu dla Korbanku (Avios).
 • RAPORTY: Raport TransGUS dostosowany do zmian w szablonie z dnia 21 stycznia 2020

E-BOK

 • Dodana obsługa szybkich płatności za faktury – integracja z CASHBILL.w szablonie Konfiguracja -> EBOK dodany formularz konfiguracji usługi
  • nad listą faktur pojawi się status obsługi bieżącej płatności (z ostatnich 2 dni).
  • po potwierdzeniu przez dostawcę wpłaty zostaje ona automatycznie dodana do systemu oraz rozliczona z wybranymi przez klienta fakturami.
 • Dodana informacja o zablokowaniu usług klienta za brak płatności.
  • W tym przypadku wybór faktur dla szybkiej płatności zostaje zablokowany – wymagane jest opłacenie wszystkich zaległości.
  • Po potwierdzeniu wpłaty klient zostaje automatycznie odblokowany.
 • Poprawiony błąd – wyświetlany będzie mini-biling MVNO kliencki a nie wewnętrzny.

GPON

 • Poprawiony błąd – podczas edycji OLT nie można było wybrać vlanów jeśli nie było dostępnych żadnych sieci.
 • Podczas edycji OLT lista sieci do wyboru była zawężana tylko do sieci oznaczonych pokazuj na liście lokalizacji, teraz pokazywane będą wszystkie.
 • Poprawiony błąd podczas edycji ONU – odświeżanie aktualnych vlan-ów na portach.

FINANSE

 • Poprawiony błąd – podczas edycji faktury nieprawidłowa obsługa pola termin płatności.

SIECI IP

 • Dodana możliwość przypisania serwera ACS dla sieci.

TR-069

 • Dodane węzły usług – pozwalające określić domyślne VLAN-y dla urządzeń.
 • W modelu dodana została konfiguracja OID-ów:
  • słownik możliwy do zaimportowania z ACS
  • definicja widoku wyświetlanych danych z ACS dla urządzeń tego modelu
  • możliwość zmiany OID-ów do testowania urządzenia
  • możliwość importu / eksportu ustawień w formacie JSON
 • TR-069: Zmiany w profilu urządzenia:
  • dodana możliwość zdefiniowania listy oidów które mogą być zmieniane w formularzu dla urządzeń z tym profilem
  • możliwość importu / eksportu listy OID-ów oraz konfigurowalnych parametrów własnych w formacie JSON

Uwaga, obsługa TR-069 wymaga konfiguracji serwera ACS, który nie jest częścią systemu MMS. Konfiguracja takiego serwera już wkrótce pojawi się w cenniku MMS.

+ MMS 2.4.9

GPON

 • W profilu ONU dodano możliwość zdefiniowania dodatkowych własnych parametrów do edycji w ONU z tym profilem.
 • W profilu ONU dodany dla hasła administracyjnego został check `generuj losowe`.
 • W profilu ONU zostało dodane sprawdzanie czy istnieje szablon XML z podaną nazwą.
 • Dla szablonu ESSID dodany został parametr {fsan}.
 • Podczas dodawania i edycji ONU przy zmianie profilu zmieniany będzie protokół podłączenia na zdefiniowany w profilu.
 • Dodana opcja usunięcia nieautoryzowanego ONU.
 • Dla końcówek DASANa zostały dodane opcje: zablokowania, odblokowania, reset do ustawień fabrycznych, zezwolenie i zablokowanie automatycznego upgrade softu.
 • Dla końcówek DASANa zostało dodane sczytywanie adresów MAC podłączonych urządzeń (tylko bridge, urządzenia za NAT nie będą widoczne).
 • W historii ONU dla DASANa zostały dodane wykresy mocy i odległości. (Wymagane nowe środowisko MMS)

Korespondencja

 • KORESPONDENCJA: W szablonie korespondencji email i sms został dodany parametr {konto_bankowe} – numer konta bankowego klienta do wpłat.

Finanse

 • FINANSE: Poprawiony import wpłat dla szablonu XML `Podkarpacki Bank Spółdzielczy`.
 • FINANSE: Poprawiony błąd z usuwaniem pozycji na fakturze w buforze.
 • FINANSE: Poprawiony błąd w historii salda klienta, powodujący brak wyświetlania wartości faktur korygujących.
 • FINANSE: Podczas kopiowania faktury zostaną pobrane aktualne dane klienta (wcześniej dane klienta kopiowane były ze starej faktury – nie był uwzględniany aneks danych).
 • FINANSE: Do faktur został dodany Identyfikator Odbiorcy, pozwalający na powiązanie faktur z odbiorcą.
 • FINANSE: Dodana możliwość wyszukiwania faktur po odbiorcy.
 • FINANSE: Na karcie klienta Odbiorcy – liście faktur listowane będą faktury powiązane z tym Odbiorcą. Wyróżnione będą szarym kolorem – bo nie wpływają one na saldo Odbiorcy (płatnikiem jesty Nabywca).
 • FINANSE: Faktury ze zdefiniowanym Odbiorcą będą wysyłane na adres e-mail Odbiorcy a nie Nabywcy.

E-BOK

 • EBOK: Nazwa firmy w polityce RODO pobierana będzie z Danych firmy.
 • EBOK: Na stronie finansów pokazywany będzie numer konta klienta do wpłat.

Magazyn

 • MAGAZYN: Do towarów została dodana relacja do klienta, któremu towar został wydany. W karcie klienta została dodana zakładka `Magazyn` z listą towarów wydanych klientowi z magazynu.

Umowy

 • UMOWY: Poprawiony błąd powodujący nie zapisywanie wybranych zgód marketingowych klienta po zatwierdzeniu umowy.
 • UMOWY: Deaktywacja – poprzez aneks lub zerwanie umowy – ostatniej usługi hostingu/domen/email klienta spowoduje oznaczenie do usunięcia wszystkich domen/kont e-mail klienta.
 • UMOWY: Na wydruku umowy wymieniane będą wszystkie opcje zgód, niewybrane będą przekreślone.
 • UMOWY: Dodano parametr na umowie {KLIENT_ODBIORCA_EMAIL_EDOKUMENTY} – adres e-mail Odbiorcy do wysyłania faktur w formie elektronicznej.

VoIP

 • VOIP: Poprawiony błąd powodujący podwójne naliczenie opłat za rozmowy VoIP w przypadku przerwania wykonywania crona miesięcznego i uruchomienia go ponownie.

IPTV

 • IPTV: Poprawiono ponawianie utworzenia konta IPTV, jeśli za pierwszym razem wystąpił błąd z połączeniem do systemu dostawcy.
 • IPTV: Poprawiony błąd – przy usunięciu umowy z kontem IPTV nieaktywnym u dostawcy konto IPTV nie było usuwane.

Domeny

 • DOMENY: Domenę z kontami email będzie można bezpośrednio usunąć – wszystkie konta email powiązane z domeną zostaną oznaczone do usunięcia. Przywrócenie domeny przywróci też wszystkie konta email z kosza.

E-mail

 • EMAIL: Dla kont e-mail dodany został przycisk `Spamer` – spowoduje wygenerowanie nowego, losowego hasła dla tego konta aby tymczasowo uniemożliwić zalogowanie się na to konto. Dodatkowo aktualne hasło zostanie zapamiętane i poprzez eBok nie będzie dało się go ponownie ustawić.
 • EMAIL: Została dodana lista zdeaktywowanych kont FTP i oczekującymi na potwierdzenie usunięcia.